Vrijwillige opkoopregeling veehouderijen

De provincie Utrecht neemt deel aan een regeling waarmee het vrijwillig opkopen van boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten mogelijk wordt. Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) maakt de regeling financieel mogelijk. Het doel is om de stikstofuitstoot in onze regio terug te dringen. De regeling is volledig gebaseerd op vrijwilligheid en werkt op basis van aanmelding door Utrechtse agrariërs zelf. De opkoopregeling geldt voor veehouderijbedrijven in een straal van maximaal tien kilometer rond een Natura 2000-gebied.

Stikstof heeft een negatief effect op de kwaliteit van natuur als er te hoge gehalten van in de lucht aanwezig zijn. De provincie kijkt daarom op welke manier het mogelijk is de uitstoot terug te dringen. Het beëindigen van zogenoemde piekbelasters nabij natuurgebieden vormt een schakel in een bredere stikstofaanpak. Voorwaarde voor de bedrijfsopkoop door de provincie, is dat de veehouderijlocatie volledig stopt en tot dat moment minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar uitstoot.

Door deelname van de provincie Utrecht aan de opkoopregeling, wordt het mogelijk om de kosten voor de opkoop van een bedrijf te vergoeden aan een agrarische ondernemer. Ook kunnen de kosten voor het slopen van bedrijfsgebouwen met het rijksgeld worden betaald en kan de waardedaling van gronden worden vergoed. 

Drie delen
Het ministerie van LNV heeft in totaal € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de deelnemende provincies. In drie tranches komt het geld beschikbaar. De provincie Utrecht kan in de eerste tranche rekenen op een kleine zes miljoen euro. Naast de rijksmiddelen, wordt er ook een bijdrage van de provincie zelf gevraagd bij de aankopen. Dat deel van het geld is specifiek bedoeld voor het deel onroerend goed in een aankoop, zoals gronden en gebouwen. Na afronding van de opkoop, zal de provincie die onderdelen weer verkopen en de investering grotendeels terugkrijgen. Ook staat de provincie aan de lat voor de proceskosten.

Doelstelling
De provinciale stikstofaanpak in Utrecht bestaat uit meerdere onderdelen en wordt uitgewerkt in een gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat er per gebied wordt gekeken wat er nodig is om het stikstofprobleem op te lossen. De opkoopregeling is een onderdeel van de bredere aanpak. Landelijk is de doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit.

Melden
Ondernemers die mogelijk aanspraak willen maken op de regeling, kunnen zicht melden via opkoopregelingstikstof@provincie-utrecht.nl