Utrecht wint bid voor European Life Goals games

Utrecht mag zich organisator noemen van de eerste editie van European Life Goals games, die plaatsvinden tijdens de nationale sportweek op en rondom het Jaarbeursplein. De European Life Goals games brengen mensen in beweging die geen of moeilijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod, zoals dak- en thuislozen, statushouders, en tienermoeders. Er zullen rond de 400 deelnemers uit tien Europese landen deelnemen aan het event, met als voornaamste doel de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en hen meer sociale contacten laten opdoen.

Inclusief sporten
Wethouder Maarten van Ooijen is trots op het binnenhalen van het bid: “Dit evenement past bij het Utrechts sportakkoord, waarin een grote rol is weggelegd voor inclusief sporten. We geloven dat deze groep gebaat is bij rolmodellen die laten zien wat sport voor hen betekent. We vervullen graag een pioniersrol met ons gastheerschap.” Naast de sporten voetbal, volleybal en basketbal die op het programma staan in september mag gemeente Utrecht ook andere sporten aandragen.

Sportieve én intellectuele krachtmeting
Het merendeel van de deelnemers zal op het sportveld de strijd met elkaar aangaan, een kleinere delegatie laat zich vooral uitdagen op intellectueel gebied. Ook een internationaal congres met het thema Sport als middel maakt deel uit van het programma. In de loop van 2021 zal bekend worden welke internationale gastsprekers hun opwachting zullen maken tijdens het congres. Zij zullen hun visie geven op de toegevoegde waarde van sport voor de doelgroep.

Bron: Utrecht.nl

Terug naar nieuws.

Rode cijfers voor groene start-ups

Klimaatstart-ups worden gezien als belangrijke aanjagers van de duurzaamheidtransitie. De klimaat- en bedrijfsprestaties van deze start-ups gaan echter nog niet gelijk op, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Een positief bedrijfsresultaat halen is vooral lastig voor ondernemingen met een grote mogelijke bijdrage aan het reduceren van de mondiale CO2-uitstoot. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Business Strategy and the Environment. In het artikel staan ook aanbevelingen aan de overheid. “Zorg voor de juiste fiscale maatregelen en voor gezonde marktcondities.”

De onderzoekers baseren hun bevindingen op basis van een analyse van 197 klimaatstart-ups uit West-Europa. Zij achterhaalden welke eigenschappen van de start-ups hun klimaat- en bedrijfsprestaties verklaren. “Start-ups die een fysieke technologie gebruiken leveren doorgaans een grotere bijdrage aan de duurzaamheidstransitie dan softwarestart-ups. Maar die laatste groep groeit sneller en haalt meer omzet”, stelt hoofdonderzoeker en innovatiewetenschapper Jip Leendertse. Collega-onderzoeker Frank van Rijnsoever vult aan: “Start-ups zijn bij uitstek geschikt om technologieën naar de markt te brengen waar grote bedrijven geen belangstelling voor hebben. Daarom proberen overheden klimaatstart-ups te bevorderen. Maar de markt en het ecosysteem waar deze start-ups zich in bevinden zijn nog onvoldoende ontwikkeld.”

Dilemma
De resultaten van de onderzoekers leggen een belangrijk dilemma bloot. Om de door overheden beoogde rol van start-ups in groene groei te vervullen is het belangrijk dat start-ups beide prestaties combineren, en dat blijkt lastig. Leendertse: “Een failliete start-up kan geen positieve bijdrage leveren aan het klimaat.”

Lichtpuntje
De resultaten laten wel een lichtpuntje zien. De onderzoekers keken of er ook start-ups bestaan die beide type prestaties wel kunnen combineren. En dit blijkt het geval. Start-ups die veel potentie hebben om bij te dragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot en daarbij werken aan een vernieuwende en op hardware gebaseerde technologie weten flinke investeringen binnen te halen. Die investeringen zijn nodig om de nieuwe technologie verder te ontwikkelen. Van Rijnsoever voegt wel een waarschuwing toe: “Investeringen zijn belangrijk, maar ook gebaseerd op beloften. Het is nog niet zeker dat ze ook leiden tot betere bedrijfsprestaties. Investeren in duurzame start-ups kan heel winstgevend zijn, maar is ook heel riskant.”

Aanbevelingen
De onderzoekers adviseren overheden om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering is om kapitaalintensieve technologie te ontwikkelen. Leendertse: “Twee mogelijke oplossingen zijn fiscale maatregelen die het investeren in duurzame start-ups aantrekkelijker maken of het uitbreiden van investeringsfondsen specifiek voor vroege fase duurzame start-ups”. Anderzijds dienen de marktcondities waarin duurzame start-ups zich bevinden, het zogenaamde ecosysteem, verbeterd te worden, aldus Van Rijnsoever. “Hierbij zou je kunnen denken aan overheden die zich als eerste klant voor start-ups opwerpen of het creëren van markten door het stellen van scherpere duurzaamheidseisen”.

Artikel
Jip Leendertse, Frank J. van Rijnsoever en Chris P. Eveleens, ‘The sustainable start‐up paradox: Predicting the business and climate performance of start‐ups’, Business Strategy and the Environment (november 2020).

De studie is gefinancierd door Climate-KIC onderdeel van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Jip Leendertse is PhD kandidaat op het gebied van duurzame start-up ecosystemen aan de Universiteit Utrecht. Frank van Rijnsoever is universitair hoofddocent innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Terug naar nieuws.

Utrecht realiseert zelf-voorzienend tankstation

Begin 2022 komt er een zelfvoorzienend tankstation voor groene waterstof in Utrecht. Ondernemers op het bedrijventerrein Lage Weide hebben het initiatief hiervoor genomen. Het wordt een waterstoftankstation met een electrolyser waar lokale groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. De gemeente Utrecht heeft nu de benodigde subsidie hiervoor toegekend.

EFRO-subsidie
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht heeft € 848.000 subsidie toegekend voor de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een electrolyser straks lokaal groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. Tegelijkertijd wordt in dit project geïnvesteerd in vervoersmiddelen op waterstof. De subsidie komt uit een regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gemeente deed dit in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II.

Duurzame ondernemers
Het plan om een waterstoftankstation en electrolyser voor de productie van groene waterstof op bedrijventerrein Lage Weide te realiseren is een initiatief van een aantal duurzame ondernemers in Utrecht, te weten Henk Stamhuis (Stamhuis Groep), Berend Schols (ProfiNRG BV) , Cor bij de Weg (EJP Accountants | adviseurs) samen met Ruben Vrijhoef (Hogeschool Utrecht) en Bert Strijker (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). De ondernemers vormen samen de ‘H2 Pioniers’. Voor de technische, economische en duurzame opschalingsmogelijkheden en verbetering van rendement is de Hogeschool Utrecht als partner aan het project verbonden. ECUB, een coöperatie die ondernemers helpt met duurzame maatregelen, is penvoerder en trekker van het project.

Ondernemers samen eigenaar
Ondernemers in Utrecht en omgeving nemen deel in een holding ‘H2 Pioniers’ en worden samen eigenaar van het waterstoftankstation en de electrolyser. Ze verbinden zich ertoe ook een of meerdere waterstofvoertuigen aan te schaffen. Met dit project willen de initiatiefnemers een oplossing bieden voor het kip-ei-dilemma rond waterstoftankstations en waterstofvoertuigen. Zonder waterstoftankstation geen waterstofvoertuigen, en andersom.

Zwaar en licht vervoer
Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben, waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk, waardoor ook andere afnemers elders in de stad en in de regio kunnen worden bediend. Daarbij valt te denken aan scheepvaart, heftrucks en terminal trekkers of ander transport op eigen bedrijfsterrein.

Planning
Inmiddels is een vergunningstraject gestart. Ook worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zullen de electrolyser en het waterstoftankstation op bedrijventerrein Lage Weide eind 2021 of uiterlijk begin 2022 in gebruik worden genomen. Of de planning gehaald wordt is onder andere afhankelijk van het vergunningsverleningstraject.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Terug naar nieuws.

Provincie biedt plattelandscoach

Provincie Utrecht gaat agrariërs op een nieuwe manier ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De provincie zet zogenoemde plattelandscoaches in. Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor de veel keuzes. Ontwikkelingen in de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Daarom biedt de provincie een onafhankelijk persoonlijk adviseur aan die kan begeleiden en meedenken bij de keuzes.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.”

Keukengesprekken
Een plattelandscoach begeleidt boeren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken.’ De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging. De coach kan desgewenst ook meedenken over mogelijkheden voor aanpassing van de bestemming van het erf, naar bijvoorbeeld wonen, zorgen, en recreatie.

Coach
Elke coach is onafhankelijk, kent de boerenpraktijk en heeft hart voor de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied. De coach geeft begeleiding, brengt kansen in kaart en helpt eventuele knopen door te hakken. Ook kan hij of zij praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidie of een vergunning. Elke Utrechtse agrariër of erfeigenaar krijgt een aanbod op maat, passend bij de plannen om toekomstbestendig te worden.

Dorine Zwaan gaat aan de slag als één van de twaalf plattelandscoaches in de provincie Utrecht. “Ik werk al langer voor agrariërs, bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten. Ik begeleid dan de familie in het ingewikkelde juridische en financiële traject. Voor dat soort trajecten kunnen Utrechtse agrariërs en erfeigenaren ons als plattelandscoaches vragen.”

Aanbod
Anthony Rietveld heeft een melkveehouderij nabij Kockengen. Hij heeft zich ingeschreven bij het project. “Het is een mooi initiatief om de landbouw te begeleiden in tijden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en toch toekomstperspectief en een verdienmodel moet zijn”, aldus de melkveehouder.

Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur volledig gefinancierde begeleiding. Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk om het aantal uur begeleiding uit te breiden met nog eens 18 uur. Het aanbod geldt tot begin 2023 en is ontstaan uit een samenwerking van gemeenten, landbouworganisaties, collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie West en het landbouwbedrijfsleven.

Aanmelden voor het project met de landbouwcoaches, kan middels het formulier op Lami.nl. 

Terug naar nieuws.