Lichtpunten in corona

Gemeente Utrecht zet een extra tand bij als het gaat om het verlichten van de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners. Ook worden er – binnen de coronaregels – experimenten voorbereid die een voorbeeld kunnen zijn voor de ‘intelligente heropening’ van onder andere horeca in heel Nederland opleveren.

Burgemeester Dijksma schrijft vandaag in een brief namens het hele college van b en w over het creëren van lichtpunten in de alsmaar voortdurende coronacrisis. Dijksma: ‘Utrechters verdienen het dat er lichtpunten zijn in deze donkere tijd. Als college doen we er alles aan om die te creëren en versterken.’
 
Horeca-pilot
Op initiatief van het college is er een pilot met de titel ‘veilige en verantwoorde opening horeca’ voorbereid door de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD regio Utrecht. In deze pilot, waar een restaurant met barfunctie, een fastfoodrestaurant en een restaurant aan deelnemen, worden lessen voor het hele land opgedaan over hoe heropening van de horeca veilig kan. Het voorstel voor deze pilot ligt momenteel ter goedkeuring bij de Rijksoverheid. Zodra er toestemming is verleend, kan de pilot binnen twee weken starten. Dijksma: ‘Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een ‘intelligente heropening’ van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden.’
 
Initiatief omarmen en ondersteunen
Het college omarmt en ondersteunt deze initiatieven waar mogelijk. De acties die het college zelf extra onderneemt hebben vooral betrekking op jongeren, de aanpak van eenzaamheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dijksma: ‘Het gaat vaak om de kleine dingen die mensen blij maken en een lach op het gezicht toveren. Ik daag bijvoorbeeld de zeer actieve cultuursector in Utrecht uit om met ideeën te komen.’
 
Signalen 
Verschillende signalen wijzen erop dat inwoners en ondernemers zich steeds meer zorgen maken. Uit een flitspeiling die is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht, blijkt dat 37% van de inwoners zich zorgen maakt over hun inkomen in de toekomst. Een recente peiling van de Provincie Utrecht laat zien dat een op de tien ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. 
 
Perspectief
Volgende week vinden twee fieldlabs plaats in het Beatrixgebouw. Het gaat om een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Fieldlab Evenementen doet onderzoek tijdens events, gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van Corona. Fieldlab is op zoek naar meerdere bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus (of eventueel toekomstige varianten). Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt toegewerkt naar veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, zoals voorheen.


De extra acties van het college komen bovenop een steunpakket van ruim 100 miljoen euro dat vorig jaar door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Dit pakket is gericht op het verlichten van schrijnende gevolgen voor de groepen die het hardst geraakt worden en het investeren in herstel van de stad. Zo gaat er onder meer geld naar het in stand houden van belangrijke voorzieningen in de stad (bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur), hulp aan Utrechters die (dieper) in de schulden komen en het naar voren halen van investeringen op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, groen, openbare ruimte/ klimaat en gezondheid die de stad een impuls geven en ook voor extra werkgelegenheid zorgen.

Bron: Utrecht.nl

Beroepsonderwijs Utrecht start opleidingenmarkt

De samenwerkende onderwijsinstellingen in Beroepsonderwijs Utrecht starten een digitaal platform voor de regionale opleidingenmarkt. Het initiatief draagt bij aan de gezamenlijke ambitie van de Human Capital Agenda Utrecht om met Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vaardigheden van professionals beter te laten aansluiten bij de vraag van (toekomstige) beroepen. De Human Capital Agenda is gevormd door een samenwerking van regionale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de regionale arbeidsmarkt duurzaam te versterken.

Met dit platform voor om-, her- en bijscholing wil Beroepsonderwijs Utrecht de scholingsmogelijkheden vergroten voor de regionale arbeidsmarkt. Denk hierbij met name aan sectoren met grote arbeidstekorten, zoals Zorg, Onderwijs, Tech, ICT en Creatie. Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief dat ook gericht is op een effectieve aanpak van acute arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van de coronacrisis.

De mogelijkheid wordt verkend om ook andere (private) opleiders aan te sluiten bij het nieuwe platform. Naar verwachting is het platform in de loop van 2021 operationeel. De start wordt ondersteund met een regionale publiekscampagne voor loopbaanbewustzijn.

Versterken regionale economie
Jan Bogerd, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht: “Met dit gezamenlijke initiatief helpen we de Utrechtse beroepsbevolking om een opleiding te vinden die past bij het vervolg van hun loopbaan. Professionals met de juiste vaardigheden zijn extra gewild door werkgevers, zeker die met grote arbeidstekorten. Actueel geschoolde professionals versterken tenslotte de regionale economie.”

Johan Spronk, Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland: “Een gouden horloge na 50 jaar inzet, ofwel een baan voor het leven, is iets van het verleden. Deze tijd vraagt van ons aanpassingsvermogen zodat we steeds over de juiste competenties beschikken om de reis over de arbeidsmarkt te kunnen maken. Soms is dat een verdieping op iets dat je al kunt, bijvoorbeeld een aannemer die zich bekwaamt in circulair bouwen. Soms betekent het een vervolg van je loopbaan in een hele nieuwe branche. Met dit platform maken we voor iedereen in de regio inzichtelijk welke opleidingsmogelijkheden en baankansen er zijn. Dat is ook de kracht van beroepsonderwijs: we doen het samen met het bedrijfsleven. En we maken het concreet: met een diploma of certificaat.” 

Robert Strijk, Gedeputeerde Provincie Utrecht: “Om succesvol over te stappen naar een andere baan is het vaak nodig om scholing te volgen. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat werkenden en werkzoekenden snel zicht krijgen op de mogelijkheden van een opleiding voor beroepen waar veel vraag naar is.”

Beroepsonderwijs Utrecht
Beroepsonderwijs Utrecht is een samenwerking van de Utrechtse beroepsonderwijsinstellingen Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto.

Vrijwillige opkoopregeling veehouderijen

De provincie Utrecht neemt deel aan een regeling waarmee het vrijwillig opkopen van boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten mogelijk wordt. Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) maakt de regeling financieel mogelijk. Het doel is om de stikstofuitstoot in onze regio terug te dringen. De regeling is volledig gebaseerd op vrijwilligheid en werkt op basis van aanmelding door Utrechtse agrariërs zelf. De opkoopregeling geldt voor veehouderijbedrijven in een straal van maximaal tien kilometer rond een Natura 2000-gebied.

Stikstof heeft een negatief effect op de kwaliteit van natuur als er te hoge gehalten van in de lucht aanwezig zijn. De provincie kijkt daarom op welke manier het mogelijk is de uitstoot terug te dringen. Het beëindigen van zogenoemde piekbelasters nabij natuurgebieden vormt een schakel in een bredere stikstofaanpak. Voorwaarde voor de bedrijfsopkoop door de provincie, is dat de veehouderijlocatie volledig stopt en tot dat moment minimaal 2 mol stikstof per hectare per jaar uitstoot.

Door deelname van de provincie Utrecht aan de opkoopregeling, wordt het mogelijk om de kosten voor de opkoop van een bedrijf te vergoeden aan een agrarische ondernemer. Ook kunnen de kosten voor het slopen van bedrijfsgebouwen met het rijksgeld worden betaald en kan de waardedaling van gronden worden vergoed. 

Drie delen
Het ministerie van LNV heeft in totaal € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de deelnemende provincies. In drie tranches komt het geld beschikbaar. De provincie Utrecht kan in de eerste tranche rekenen op een kleine zes miljoen euro. Naast de rijksmiddelen, wordt er ook een bijdrage van de provincie zelf gevraagd bij de aankopen. Dat deel van het geld is specifiek bedoeld voor het deel onroerend goed in een aankoop, zoals gronden en gebouwen. Na afronding van de opkoop, zal de provincie die onderdelen weer verkopen en de investering grotendeels terugkrijgen. Ook staat de provincie aan de lat voor de proceskosten.

Doelstelling
De provinciale stikstofaanpak in Utrecht bestaat uit meerdere onderdelen en wordt uitgewerkt in een gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat er per gebied wordt gekeken wat er nodig is om het stikstofprobleem op te lossen. De opkoopregeling is een onderdeel van de bredere aanpak. Landelijk is de doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit.

Melden
Ondernemers die mogelijk aanspraak willen maken op de regeling, kunnen zicht melden via opkoopregelingstikstof@provincie-utrecht.nl 

Exploitant gezocht voor wijkcultuurhuis

De gemeente Utrecht zoekt een exploitant voor de voorbereiding van een nieuw wijkcultuurhuis aan de zuidkant van de stad. Een wijkcultuurhuis brengt de buurtbewoners op een laagdrempelige manier in contact met kunst en cultuur, en met elkaar. Het is een echte ontmoetingsplek. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 3 mei een plan en subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag is voor de voorbereiding en ook alvast voor de programmering, de exploitatie en het beheer als het wijkcultuurhuis er staat. Voor de zomer 2021 beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie de ingediende plannen.

De voorkeurslocatie voor het wijkcultuurhuis is de Merwedekanaalzone. Of dat de definitieve locatie wordt, is afhankelijk van besluitvorming rondom dit gebied. Voor een deel van dit gebied zijn al plannen gemaakt, voor het andere deel zijn deze nog in voorbereiding.

“In een gezonde en duurzame stadswijk horen ook maatschappelijke en culturele voorzieningen. Met name de plek voor cultuur kan bijdragen aan verbinding tussen de nieuwe bewoners en hun buurt. Een uitnodigend en gastvrij wijkcultuurhuis waar iedereen mee kan doen is van toegevoegde waarde. Zeker voor mensen die samen hun leven in een nieuwe wijk gaan opbouwen. De nieuwe exploitant kan samen met bewoners en organisaties uit de buurt, een mooi en passend cultuurprogramma neerzetten.” aldus wethouder cultuur Anke Klein.

Volgens de huidige vooruitzichten start de bouw van het nieuwe wijkcultuurhuis op zijn vroegst in de 2e helft van 2022. In de tijd daarvoor moeten besluiten worden genomen over de inhoudelijke en ruimtelijke vormgeving van het gebouw. Deze zijn bepalend voor het functioneren van het gebouw in de toekomst. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om tijdig een exploitant te betrekken met de nodige kennis en ervaring. Daarnaast kan deze partij verbindingen gaan leggen met bewoners en organisaties in het gebied en de buurten daaromheen. Een definitief besluit over de investering in een wijkcultuurhuis in dit gebied moet nog worden genomen.

Een cultuurhuis vlakbij
Utrecht heeft wijkcultuurhuizen in Overvecht, Noordoost, Noordwest, West, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In de wijken Zuidwest en Overvecht zijn jongerencultuurhuizen. Alle locaties zorgen via culturele activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en talentontwikkeling. Zo dragen ze bij aan het welzijn van wijkbewoners. Een wijkcultuurhuis is bij uitstek een voorziening die verbindingen legt met andere organisaties op gebied van o.a. cultuur, onderwijs, sport, welzijn. Zowel binnen de eigen wijk als met omliggende buurten.

Subsidieloket open
Vanaf maart tot 3 mei 2021 17:00 uur kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen via Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht biedt hulp op maat

Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die financieel lijden onder corona krijgen hulp op maat van de gemeente. Die hulp richt zich op het versterken van hun onderneming, het oplossen van schulden, of begeleiding naar werk in loondienst. Wethouder Linda Voortman: “In deze moeilijke tijd bieden we de ondernemers in de stad graag snel weer perspectief en financiële zekerheid. We kijken daarbij naar wat de ondernemer zelf nodig heeft.”

Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de ondernemers, liet de gemeente onderzoek doen. De Hogeschool Utrecht voerde in samenwerking met onafhankelijke onderzoekers een enquête uit onder 400 ondernemers die een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen. Daaruit bleek dat zzp’ers en kleine ondernemers het meest behoefte hebben aan extra financiële hulp (64%), gevolgd door omscholing (29%), contact met andere ondernemers (29%) en andere voorzieningen (33%). Uit een tweede enquête onder 350 ondernemers bleek 63% hulp te willen bij het voortzetten van het bedrijf. 52% gaf aan behoefte te hebben aan begeleiding naar een baan in loondienst. 40% wilde graag hulp bij financiën en schulden. 

Tijdens de speeddate op 16 februari is aanjager Gert Jan Jansen op de Haar van URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie) aanwezig om je alles te vertellen over de mogelijkheden. Aanmelden op het event kan hier.

Voor elke vraag een passend aanbod
In het aanvraagformulier van Tozo konden ondernemers vanaf oktober aangeven bij welke vraag ze hulp willen van de gemeente. De ondernemers die dit aangaven, krijgen de komende maanden allemaal een aanbod dat aansluit bij hun behoefte. Afgelopen november startte de gemeente met 6 pilots, samen met partners als Solvid Ondernemen, Ondernemersklankbord, Ureca en Menzing en Partners. 900 ondernemers kregen een uitnodiging voor een pilot. Inmiddels hebben 170 ondernemers gebruikgemaakt van een online platform, of een persoonlijk adviesgesprek gehad. Voor het merendeel van de ondernemers blijft het bij één gesprek. De komende maanden breidt de gemeente de dienstverlening nog verder uit met onder andere webinars en platforms voor het zoeken naar werk. Een voorbeeld is het digitale platform HalloWerk, dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. De gemeente blijft daarbij steeds ophalen hoe de ondernemers de dienstverlening ervaren. Ook huurde de gemeente een zzp’er uit het onderzoek in om advies te geven over de communicatie richting ondernemers.

Financiële stress, maar ook veerkracht  
Uit het onderzoek van de Hogeschool Utrecht werd verder duidelijk dat de ondernemers voornamelijk financiële stress ervaren. Ruim de helft (51%) geeft aan maximaal 2 maanden vooruit te kunnen met de huidige financiële reserves. Daarnaast geeft 47% aan schulden of betalingsachterstanden te hebben. 23% van de ondervraagde ondernemers kan niet voorzien in hun dagelijks levensonderhoud, en 59% kan hier nét in voorzien. Ondervraagden geven aan last te hebben van gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, sombere gevoelens, onzekerheid en eenzaamheid. Toch laten de meeste ondernemers ook veel veerkracht zien in hun omgang met de situatie. Zij gaan bijvoorbeeld actief op zoek naar ma¬nieren waarop ze hun vaste lasten kunnen verminderen. Lees meer over de resultaten en aanbevelingen in het onderzoeksrapport.

Tozo
Sinds maart 2020 geeft de gemeente uitvoering aan de Tozo. Tozo 1 en 2 zijn afgerond en Tozo 3 is volop in uitvoering. Door het verlengen van de lockdown is de verwachting dat het aantal aanvragers van Tozo 3 de komende tijd verder zal toenemen. De Tozo 1 kende zo’n 11.000 aanvragen, 3.500 ondernemers vroegen de Tozo 2 aan en tot nu toe zijn er bijna 4.000 aanvragen voor Tozo 3. 

Bron: Gemeente Utrecht

Beste (thuis) werkgever van 2020

Nooit eerder gingen zoveel mensen tegelijkertijd thuiswerken als in 2020. Dat was het best even wennen. Gelukkig hebben veel bedrijven hard gewerkt om een fijne (thuis)werkplek mogelijk te maken en inspirerend aanpassingsvermogen laten zien. Daarom reikt platform ‘Zo werkt het’ de ‘Zo Werkt Het Award’ uit aan de beste (thuis)werkgever van 2020. Nomineer jouw werkgever en vertel je verhaal.

Iedereen moest zich aanpassen aan de nieuwe manier van werken. De ‘Zo Werkt Het Award’ voor ‘Werkgever van het Jaar’ is een blijk van waardering voor organisaties die net een stapje verder zijn gegaan om werken in 2020 aangenamer te maken voor hun werknemers. Naast een blijk van waardering, ontvangen de winnende werkgevers (landelijk en regionaal) een op maat gemaakt mobiliteitsplan ter waarde van €4000,-.

Ook werknemers beloond

Een nominatie is al een ontzettend mooi gebaar naar je werkgever, maar ook jij kunt mooie prijzen winnen. Als jij jouw werkgever hebt genomineerd maak je automatisch kans op een Muto E-bike in de kleur Electric Blue. Zo verduurzaam je jouw woon-werkverkeer op een innovatieve manier. Wanneer jouw werkgever al genomineerd is, maak je met jouw inzending nog steeds kans om een fiets te winnen.

Je kunt je werkgever nomineren tot en met 10 maart 2021.

Regionale winnaars

Ook in de regio Utrecht zijn veel bedrijven het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. In een aantal artikelen op www.goedopweg.nl kun je lezen hoe zij dat hebben gedaan. Werk je in de regio Utrecht en vind je dat jouw werkgever de Zo Werkt Het Award verdient? Deel dan je verhaal. De jury kiest ook vanuit de verschillende regio’s trotse winnaars.

Meedoen is heel eenvoudig. Ga naar zowerkthet.nl/nomineren en nomineer jouw werkgever. Op 16 maart maakt Zo Werkt Het alle winnaars in de verschillende categorieën bekend.

Over Zo Werkt Het

Zo Werkt Het is een initiatief van 15 mobiliteitsregio’s, waaronder Utrecht waar Goedopweg  actief is. Samen werken zij aan een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland door een nieuwe manier van werken en reizen te stimuleren.

Ga naar zowerkthet.nl/award voor meer informatie over deze campagne.