Utrecht wint bid voor European Life Goals games

Utrecht mag zich organisator noemen van de eerste editie van European Life Goals games, die plaatsvinden tijdens de nationale sportweek op en rondom het Jaarbeursplein. De European Life Goals games brengen mensen in beweging die geen of moeilijk toegang hebben tot het reguliere sportaanbod, zoals dak- en thuislozen, statushouders, en tienermoeders. Er zullen rond de 400 deelnemers uit tien Europese landen deelnemen aan het event, met als voornaamste doel de doelgroep meer zelfvertrouwen te geven en hen meer sociale contacten laten opdoen.

Inclusief sporten
Wethouder Maarten van Ooijen is trots op het binnenhalen van het bid: “Dit evenement past bij het Utrechts sportakkoord, waarin een grote rol is weggelegd voor inclusief sporten. We geloven dat deze groep gebaat is bij rolmodellen die laten zien wat sport voor hen betekent. We vervullen graag een pioniersrol met ons gastheerschap.” Naast de sporten voetbal, volleybal en basketbal die op het programma staan in september mag gemeente Utrecht ook andere sporten aandragen.

Sportieve én intellectuele krachtmeting
Het merendeel van de deelnemers zal op het sportveld de strijd met elkaar aangaan, een kleinere delegatie laat zich vooral uitdagen op intellectueel gebied. Ook een internationaal congres met het thema Sport als middel maakt deel uit van het programma. In de loop van 2021 zal bekend worden welke internationale gastsprekers hun opwachting zullen maken tijdens het congres. Zij zullen hun visie geven op de toegevoegde waarde van sport voor de doelgroep.

Bron: Utrecht.nl

Terug naar nieuws.

Rode cijfers voor groene start-ups

Klimaatstart-ups worden gezien als belangrijke aanjagers van de duurzaamheidtransitie. De klimaat- en bedrijfsprestaties van deze start-ups gaan echter nog niet gelijk op, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Een positief bedrijfsresultaat halen is vooral lastig voor ondernemingen met een grote mogelijke bijdrage aan het reduceren van de mondiale CO2-uitstoot. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Business Strategy and the Environment. In het artikel staan ook aanbevelingen aan de overheid. “Zorg voor de juiste fiscale maatregelen en voor gezonde marktcondities.”

De onderzoekers baseren hun bevindingen op basis van een analyse van 197 klimaatstart-ups uit West-Europa. Zij achterhaalden welke eigenschappen van de start-ups hun klimaat- en bedrijfsprestaties verklaren. “Start-ups die een fysieke technologie gebruiken leveren doorgaans een grotere bijdrage aan de duurzaamheidstransitie dan softwarestart-ups. Maar die laatste groep groeit sneller en haalt meer omzet”, stelt hoofdonderzoeker en innovatiewetenschapper Jip Leendertse. Collega-onderzoeker Frank van Rijnsoever vult aan: “Start-ups zijn bij uitstek geschikt om technologieën naar de markt te brengen waar grote bedrijven geen belangstelling voor hebben. Daarom proberen overheden klimaatstart-ups te bevorderen. Maar de markt en het ecosysteem waar deze start-ups zich in bevinden zijn nog onvoldoende ontwikkeld.”

Dilemma
De resultaten van de onderzoekers leggen een belangrijk dilemma bloot. Om de door overheden beoogde rol van start-ups in groene groei te vervullen is het belangrijk dat start-ups beide prestaties combineren, en dat blijkt lastig. Leendertse: “Een failliete start-up kan geen positieve bijdrage leveren aan het klimaat.”

Lichtpuntje
De resultaten laten wel een lichtpuntje zien. De onderzoekers keken of er ook start-ups bestaan die beide type prestaties wel kunnen combineren. En dit blijkt het geval. Start-ups die veel potentie hebben om bij te dragen aan een vermindering van de CO2 uitstoot en daarbij werken aan een vernieuwende en op hardware gebaseerde technologie weten flinke investeringen binnen te halen. Die investeringen zijn nodig om de nieuwe technologie verder te ontwikkelen. Van Rijnsoever voegt wel een waarschuwing toe: “Investeringen zijn belangrijk, maar ook gebaseerd op beloften. Het is nog niet zeker dat ze ook leiden tot betere bedrijfsprestaties. Investeren in duurzame start-ups kan heel winstgevend zijn, maar is ook heel riskant.”

Aanbevelingen
De onderzoekers adviseren overheden om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering is om kapitaalintensieve technologie te ontwikkelen. Leendertse: “Twee mogelijke oplossingen zijn fiscale maatregelen die het investeren in duurzame start-ups aantrekkelijker maken of het uitbreiden van investeringsfondsen specifiek voor vroege fase duurzame start-ups”. Anderzijds dienen de marktcondities waarin duurzame start-ups zich bevinden, het zogenaamde ecosysteem, verbeterd te worden, aldus Van Rijnsoever. “Hierbij zou je kunnen denken aan overheden die zich als eerste klant voor start-ups opwerpen of het creëren van markten door het stellen van scherpere duurzaamheidseisen”.

Artikel
Jip Leendertse, Frank J. van Rijnsoever en Chris P. Eveleens, ‘The sustainable start‐up paradox: Predicting the business and climate performance of start‐ups’, Business Strategy and the Environment (november 2020).

De studie is gefinancierd door Climate-KIC onderdeel van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Jip Leendertse is PhD kandidaat op het gebied van duurzame start-up ecosystemen aan de Universiteit Utrecht. Frank van Rijnsoever is universitair hoofddocent innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Terug naar nieuws.

Utrecht realiseert zelf-voorzienend tankstation

Begin 2022 komt er een zelfvoorzienend tankstation voor groene waterstof in Utrecht. Ondernemers op het bedrijventerrein Lage Weide hebben het initiatief hiervoor genomen. Het wordt een waterstoftankstation met een electrolyser waar lokale groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. De gemeente Utrecht heeft nu de benodigde subsidie hiervoor toegekend.

EFRO-subsidie
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrecht heeft € 848.000 subsidie toegekend voor de realisatie van een waterstoftankstation waar door middel van een electrolyser straks lokaal groene waterstof wordt geproduceerd met groene stroom. Tegelijkertijd wordt in dit project geïnvesteerd in vervoersmiddelen op waterstof. De subsidie komt uit een regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gemeente deed dit in het kader van het Operationeel Programma Kansen voor West II.

Duurzame ondernemers
Het plan om een waterstoftankstation en electrolyser voor de productie van groene waterstof op bedrijventerrein Lage Weide te realiseren is een initiatief van een aantal duurzame ondernemers in Utrecht, te weten Henk Stamhuis (Stamhuis Groep), Berend Schols (ProfiNRG BV) , Cor bij de Weg (EJP Accountants | adviseurs) samen met Ruben Vrijhoef (Hogeschool Utrecht) en Bert Strijker (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). De ondernemers vormen samen de ‘H2 Pioniers’. Voor de technische, economische en duurzame opschalingsmogelijkheden en verbetering van rendement is de Hogeschool Utrecht als partner aan het project verbonden. ECUB, een coöperatie die ondernemers helpt met duurzame maatregelen, is penvoerder en trekker van het project.

Ondernemers samen eigenaar
Ondernemers in Utrecht en omgeving nemen deel in een holding ‘H2 Pioniers’ en worden samen eigenaar van het waterstoftankstation en de electrolyser. Ze verbinden zich ertoe ook een of meerdere waterstofvoertuigen aan te schaffen. Met dit project willen de initiatiefnemers een oplossing bieden voor het kip-ei-dilemma rond waterstoftankstations en waterstofvoertuigen. Zonder waterstoftankstation geen waterstofvoertuigen, en andersom.

Zwaar en licht vervoer
Het station zal een 350 bar en een 700 bar tankvoorziening hebben, waardoor zowel lichte als zwaardere voertuigen kunnen tanken. Opslag in een mobiele container maakt daarnaast het vervoer van de geproduceerde waterstof mogelijk, waardoor ook andere afnemers elders in de stad en in de regio kunnen worden bediend. Daarbij valt te denken aan scheepvaart, heftrucks en terminal trekkers of ander transport op eigen bedrijfsterrein.

Planning
Inmiddels is een vergunningstraject gestart. Ook worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting zullen de electrolyser en het waterstoftankstation op bedrijventerrein Lage Weide eind 2021 of uiterlijk begin 2022 in gebruik worden genomen. Of de planning gehaald wordt is onder andere afhankelijk van het vergunningsverleningstraject.

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Terug naar nieuws.

Provincie biedt plattelandscoach

Provincie Utrecht gaat agrariërs op een nieuwe manier ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De provincie zet zogenoemde plattelandscoaches in. Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor de veel keuzes. Ontwikkelingen in de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Daarom biedt de provincie een onafhankelijk persoonlijk adviseur aan die kan begeleiden en meedenken bij de keuzes.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.”

Keukengesprekken
Een plattelandscoach begeleidt boeren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken.’ De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging. De coach kan desgewenst ook meedenken over mogelijkheden voor aanpassing van de bestemming van het erf, naar bijvoorbeeld wonen, zorgen, en recreatie.

Coach
Elke coach is onafhankelijk, kent de boerenpraktijk en heeft hart voor de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied. De coach geeft begeleiding, brengt kansen in kaart en helpt eventuele knopen door te hakken. Ook kan hij of zij praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidie of een vergunning. Elke Utrechtse agrariër of erfeigenaar krijgt een aanbod op maat, passend bij de plannen om toekomstbestendig te worden.

Dorine Zwaan gaat aan de slag als één van de twaalf plattelandscoaches in de provincie Utrecht. “Ik werk al langer voor agrariërs, bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten. Ik begeleid dan de familie in het ingewikkelde juridische en financiële traject. Voor dat soort trajecten kunnen Utrechtse agrariërs en erfeigenaren ons als plattelandscoaches vragen.”

Aanbod
Anthony Rietveld heeft een melkveehouderij nabij Kockengen. Hij heeft zich ingeschreven bij het project. “Het is een mooi initiatief om de landbouw te begeleiden in tijden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en toch toekomstperspectief en een verdienmodel moet zijn”, aldus de melkveehouder.

Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur volledig gefinancierde begeleiding. Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk om het aantal uur begeleiding uit te breiden met nog eens 18 uur. Het aanbod geldt tot begin 2023 en is ontstaan uit een samenwerking van gemeenten, landbouworganisaties, collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie West en het landbouwbedrijfsleven.

Aanmelden voor het project met de landbouwcoaches, kan middels het formulier op Lami.nl. 

Terug naar nieuws.

Zonnepact voor groei zonnepanelen

Steeds meer Utrechtse daken krijgen zonnepanelen. 17 procent van de daken is inmiddels voorzien van zonnepanelen, terwijl dit vorig jaar nog 13 procent was. De stad ligt hiermee goed op koers om de eigen doelstelling van 20 procent in 2025 te halen. Om de aanschaf van zonnepanelen verder te stimuleren, gaat de gemeente samen met andere partijen samenwerken in een zogeheten zonnepact. Dit samenwerkingsverband moet het voor bedrijven gemakkelijker maken om zonnepanelen op hun dak te leggen. Bedrijfsdaken blijven momenteel achter bij het gemiddelde. 10 procent van de bedrijfsdaken heeft inmiddels zonnepanelen, tegen 6 procent vorig jaar.

In het zonnepact werken verschillende partijen samen om ondernemers te helpen bij de verschillende stappen die nodig zijn om zonnepanelen aan te schaffen. De partijen die meedoen zijn onder meer bedrijventerreinverenigingen, ondernemersvertegenwoordigingen, adviseurs, banken en de provincie Utrecht.

“We merken dat veel ondernemers graag zonnepanelen willen, maar dat ze daar door de drukte van de dagelijkse bedrijfsvoering niet aan toe komen,” zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Ook weten aanbieders van zonnepanelen deze groep niet altijd te bereiken. Daardoor zijn ondernemers vaak nog onbekend met de mogelijkheden. We hebben het zonnepact opgericht om daar verandering in te brengen. We willen ondernemers informeren en ontzorgen, waardoor het een behapbare stap wordt om zonnepanelen te nemen. Zo profiteren ondernemers van een lagere energierekening en werken we samen aan een prettige en gezonde stad die steeds meer draait op duurzame energie.”

Utrecht hoopt het aandeel zonnepanelen op bedrijfsdaken de komende jaren verder op te krikken. De huidige groei is vooral te danken aan daken van particuliere woningen en daken van huurwoningen van woningcorporaties. In deze laatste categorie steeg het percentage tussen 2019 en 2020 van 6 naar 14 procent. Particuliere daken zitten op 20 procent. Op daken van maatschappelijk vastgoed liggen het vaakst zonnepanelen. Bij sportaccommodaties is 21 procent voorzien van zonnepanelen, bij onderwijsgebouwen 24 procent en bij gemeentelijke gebouwen 26 procent.

Kijk voor meer informatie over het zonnepact op www.utrecht.nl/zonopbedrijfsdak.

Terug naar nieuws.

Dijksma nieuwe burgemeester Utrecht

De Gemeenteraad van Utrecht heeft besloten Sharon Dijksma aan te bevelen voor de functie van Burgemeester van Utrecht. Op dit moment is zij wethouder bij de gemeente Amsterdam. In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt.

De vertrouwenscommissie kwalificeert Sharon Dijksma als volgt: “Sharon Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht maar biedt ook kansen in de lobby, wat nodig is om partners te betrekken bij het oplossen van groeipijnen. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen, bundelt daarbij de krachten van alle Utrechters en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei gepaard kunnen gaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewust is en laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar. En staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar de samenwerking met haar.”

Over de nieuwe burgemeester
Sharon Dijksma (1971) is sinds mei 2018 wethouder in Amsterdam. Zij is geboren in Groningen en begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. Ze werd in 1994 als drieëntwintigjarige gekozen als Kamerlid, op dat moment het jongste lid ooit.  Van 2007 – 2010 en van 2012-2017 was Dijksma Staatssecretaris van achtereenvolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken (EZ, met name voor landbouw) en Infrastructuur en Milieu (IM, met name voor milieu) in diverse kabinetten.
Sharon Dijksma volgt waarnemend burgemeester Peter den Oudsten op die het ambt van burgemeester van Utrecht sinds juli 2020 heeft waargenomen na het vertrek van Jan van Zanen naar de gemeente Den Haag.
 
Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de commissaris van de Koning van Utrecht, de heer Hans Oosters. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit voorbereidt. Op basis van dat besluit zal mevrouw Dijksma zo spoedig mogelijk officieel als burgemeester van Utrecht worden benoemd.

Op alle aan de openbare aanbeveling ten grondslag liggende stukken, ook nu de aanbeveling is vastgesteld, rust volstrekte geheimhouding.

Terug naar nieuws.

Plannen voor vijf windmolens Rijnenburg

Drie partijen hebben zich bij de gemeente gemeld om duurzame energie op te gaan wekken in polders Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie, Eneco en BHM Solar hebben een voorstel ingediend voor vijf windmolens en 15 hectare zonnevelden in polder Rijnenburg, plus 20 hectare op de Nedereindse Plas. Sunrock en E-Lekstroom hebben eveneens een plan voor 20 ha zonnevelden op de Nedereindse Plas ingestuurd. Een derde partij, Groenleven, heeft ook interesse getoond in zonnevelden op de Nedereindse Plas en hiervoor een visie ingediend.

De gemeenteraad besloot in juli om in de polders Rijnenburg en Reijerscop ruimte te bieden voor het opwekken van duurzame energie, met een maximum van acht windmolens en 230 hectare zonnevelden. Initiatiefnemers konden tot 1 november plannen indienen voor het zogeheten energielandschap.

Het college gaat de voorstellen nu toetsen aan het door de raad vastgestelde uitnodigingskader met voorwaarden. Daar hoort ook bij dat met netwerkbedrijf Stedin wordt besproken of de voorstellen passen binnen de beschikbare capaciteit voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis hiervan beslist het college later dit jaar welke voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden. Ook beslist het college dan of er een tweede ronde komt waarin initiatiefnemers voorstellen kunnen indienen. De aanleg van het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 starten.

Meer informatie over het plan voor het energielandschap en de voorwaarden waaronder initiatiefnemers zich kunnen inschrijven, is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg.

Terug naar nieuws.

Rosmalen neemt Yuridis over

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep heeft per 28 oktober 2020 Yuridis B.V. overgenomen van de huidige eigenaren. Yuridis, platform voor incasso- en deurwaardersdiensten, heeft de ambitie om de markt voor zogenaamde Groot-Incassanten (marktpartijen met grote aantallen incasso-vorderingen) te betreden. Zij zocht daarvoor een strategische partner en vond die in Rosmalen, deelnemer van Yuridis van het eerste uur. Charles Bruns, huidig bestuurder van Yuridis stapt over naar Rosmalen als directeur business development en blijft daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Yuridis.


Samenwerking en drempels verlagen

Mariëtte Langes (directeur Rosmalen): ‘De overname van Yuridis past prima in onze visie op de markt waarbij we staan voor samenwerking in de keten, innovatie en verlaging van de drempels naar de deurwaarder. Wij versterken met deze acquisitie onze commerciële slagkracht en zijn met Yuridis en haar deelnemers in staat om aan een brede klantengroep in geheel Nederland onze diensten aan te bieden.’


Over Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep B.V. biedt de markt met ruim 80 betrokken en ervaren medewerkers uitgebreide oplossingen in incasso en aanverwante diensten. Met kantoren in Breda, Sittard, Utrecht en Almelo staat zij al decennia lang klaar voor ondernemers in geheel Nederland. Met Right & Bright (Schuldhulpbemiddeling) en Get Control (Financieel advies en coaching) helpt ze ondernemers en particulieren grip te krijgen op hun financiële situatie.


Over Yuridis, incasso en deurwaarder op maat

Yuridis is in 2018 gestart als eerste platform voor incasso- en deurwaardersdiensten in Nederland. Haar missie is het om incasso- en deurwaardersdiensten voor een brede groep ondernemers toegankelijk te maken. Dat doet ze door middel van een uniek serviceconcept waarbij ondernemers zowel online, telefonisch als in persoon optimaal worden bediend op het gebied van incasso-vraagstukken.

Vragen of belangstelling in Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep, neem contact op met Werner Mies op 06-22975914. Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Groep is onder andere in Utrecht gevestigd op Zonnebaan 18.

Geen woningen in Rijnenburg

De Utrechtse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben samen besloten dat er tot 2035 geen woningen moeten komen in polder Rijnenburg. Bouwen in de bestaande stad moet de woningcrisis oplossen. Een meerderheid in de Tweede Kamer kijkt daar waarschijnlijk anders tegenaan, net als de groep die veel grond bezit in het gebied.

Wat moet er gebeuren met de kilometers aan weilanden die het poldergebied Rijnenburg vormen? Er kunnen duizenden woningen komen, maar het is ook een prachtig gebied voor windmolens en zonnepanelen zodat Utrecht een stuk duurzamer wordt.

Verdichten
De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben de afgelopen periode gebruikt om in het geheim nader tot elkaar te komen. Samen hebben ze het standpunt ingenomen dat er tot 2035 geen woningen moeten komen. Hoewel er een woningcrisis is, menen de partijen dat dit ook aangepakt kan worden door te verdichten. Oftewel: de bestaande stad moet eerst voller worden bebouwd. Daar is volgens de coalitiepartijen nog plek zat voor en zijn voorzieningen dichterbij of makkelijker te realiseren.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie lichten toe: “Om die stad van de toekomst met voorzieningen, groen en werk op loop- en fietsafstand te kunnen realiseren, kiezen we voor hoogwaardig binnenstedelijk bouwen bij OV-knooppunten. Daarbij kijken we niet alleen naar bestaande knooppunten, maar ontwikkelen we uitdrukkelijk ook nieuwe, met snelle lightrailverbindingen en een nieuw intercitystation. Denk bijvoorbeeld aan Lunetten/Koningsweg.”

De partijen noemen ook nog enkele andere gebieden: “De plannen voor Cartesius en het Beurskwartier laten zien dat grote aantallen woningen, werklocaties, ruimte voor groen, culturele voorzieningen en horeca allemaal een plek kunnen krijgen. Nieuwe locaties als Leidsche Rijn Centrum, de Merwedekanaalzone, Lunetten/Koningsweg, Utrecht Science Park, Overvecht, Papendorp, Westraven en de A12-zone hebben enorme potentie voor de combinatie van wonen, werken, ontspannen, goede fietsverbindingen en hoogwaardig openbaar vervoer.”

Hobbels
Wat deze partijen betreft wordt polder Rijnenburg in ieder geval tot 2035 gebruikt voor een energielandschap en niet voor woningbouw. Er moeten windmolens en zonnepanelen komen. De Provincie Utrecht kiest ook voor verdichting en pas later voor Rijnenburg. Er is echter nog een hobbel te nemen. De groep grootgrondbezitters willen juist wel dat er woningen komen. Al eerder riep een samenwerkingsverband van beleggers, ontwikkelaars en corporaties – die samen 70 procent van de grond in handen hebben – dat zij vaart willen maken met woningbouw. Hoe zij bij de plannen van de coalitiepartijen worden meegenomen is nog niet duidelijk.

Tweede Kamer
Dan speelt er nog een andere kwestie. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn voor een motie van regeringspartijen CDA en VVD waarbij Utrecht wordt gedwongen om 25.000 woningen te bouwen in polder. Deze motie wordt maandag ingediend. De partijen menen dat het landelijk belang, vanwege de woningnood, belangrijker is dan het lokale belang van Utrecht.

Daniel Koerhuis zit voor de VVD in de Tweede Kamer en schrijft: “De woningnood is hoog in Nederland. Rijnenburg bij Utrecht is een grote woningbouwlocatie waar 25.000 woningen kunnen worden gebouwd en waar al 15 jaar wordt gepraat. Ik wil dat de minister Utrecht dwingt om snel te bouwen en een zogenoemde aanwijzing geeft.” Het is overigens de vraag of de minister Utrecht direct gaat dwingen om woningen te bouwen. Volgens hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer is een aanwijzing van de minister een paardenmiddel. Zo zegt hij tegen EenVandaag: “Daarmee overrule je de lokale democratie, dat moet je eigenlijk niet willen.”

Jaren
De Utrechtse coalitiepartijen snappen dat er ook naar Rijnenburg moet worden gekeken voor woningbouw, maar ze willen éérst in de stad bouwen. Ook een belangrijke reden is het gebrek aan openbaar vervoer naar Rijnenburg, dat is er nu niet en er ligt ook geen pot geld klaar van het Rijk. “Wel starten we nu met een ontwerpstudie naar Rijnenburg. Bij het ontwerp van de lightrailverbinding richting Merwedekanaalzone en Papendorp houden we er rekening mee dat een aftakking naar Rijnenburg in de toekomst mogelijk is. Want als we in de toekomst in Rijnenburg willen bouwen, zal ook dat wat ons betreft een wijk worden met grote aantallen duurzame woningen, die via lightrail en per fiets bereikbaar is vanuit de rest van de stad en buurgemeenten.”

Terug naar nieuws.

Retourkoop.nl wint Circulair Compliment 2020

Het Circulair Compliment is dit jaar gewonnen door Retourkoop.nl. Wethouder Klaas Verschuure reikte vandaag namens de jury ‘digitaal’ de prijs uit: een cheque ter waarde van 2.500 euro. Met het Circulair Compliment worden circulaire initiatieven in Utrecht gewaardeerd en aangemoedigd. De publieksprijs gaat dit jaar naar Circle That. De prijs is een samenwerking van de Duurzame Week en de gemeente Utrecht. “Utrecht draagt circulaire initiatieven een warm hart toe”, legt wethouder Klaas Verschuure uit. “Daarom hebben we het Circulair Compliment in het leven geroepen, waarmee wij ondernemers en andere initiatiefnemers stimuleren om bij te dragen aan de volledig circulaire stad die wij willen worden.”

De vakjury bestond uit Joppe van Driel van het Utrecht Sustainability Institute, Margit Végh van de Duurzame Week en wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie). In het juryrapport lichten zij de keuze voor Retourkoop.nl toe: “De jury vindt de groeiende stroom elektrisch afval een probleem dat meer aandacht verdient. Retourkoop.nl biedt een praktisch bedrijfsmodel voor reparatie en hergebruik en maakt de circulaire economie concreet. Daarnaast wil Retourkoop.nl consumenten bewust maken van de verspillende kant van hun webwinkel-gedrag.”

Podium en inspiratie
Het Circulair Compliment is bedoeld om Utrechtse initiatiefnemers en organisaties, die circulair ondernemen, een podium te geven. Zo komen ze prominenter in beeld én inspireren ze andere partijen en Utrechters met hun aansprekende circulaire initiatieven. Het Circulair Compliment leverde dit jaar negen inzendingen op. De vier genomineerden waren Circle That, GroenGoed, Fungi Factory, en Retourkoop.nl. De afgelopen weken verzamelden zij online ruim 1000 publieksstemmen. Circle That ontving dit jaar de meeste stemmen en kreeg de publieksprijs, een samenwerkings- en ondersteuningspakket van Duurzame Week.

Samen ontwikkelen
Circulair ondernemen brengt voor ondernemers en de gemeente nieuwe vragen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe verdienmodellen, geschikte locaties en wringende regelgeving. Alle deelnemers aan het Circulair Compliment kregen de vraag hoe de gemeente hen meer kan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van hun circulaire initiatief. De gemeente wil naar behoefte de zogenaamde ‘groene loper’ inzetten. Zo kijkt de gemeente met duurzame initiatieven en bedrijven welke obstakels een initiatiefnemer tegenkomt en hoe die met de overheid zijn weg te nemen.

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft zich verbonden aan de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig circulair te zijn. Het Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023 beschrijft waar we als stad extra op in willen zetten tot en met 2023. Zo wil Utrecht een aantrekkelijke stad zijn voor circulaire bedrijven en koopt de gemeente zelf ook zo veel mogelijk circulair in. Hiervoor werkt de gemeente samen met innovatieve en duurzame bedrijven, ondernemers, organisaties en andere overheden in de stad, regio, landelijk en Europees.

De uitreiking is hier terug te kijken via het YouTube kanaal van Duurzame Week.

Terug naar home